I början av 2022 assisterade ReSource det kommunägda avfallsföretaget SRV Återvinning AB med att spåra ytutsläpp av deponigas vid deras återvinningsanläggning i Gladö Kvarn i Huddinge. Att upptäcka punktutsläpp från deponier kan vara utmanande för verksamheter med stora arealer. En detaljerad kartläggning av diffusa metangasutsläpp blir därför ett effektivt verktyg för att begränsa eventuella punktutsläpp och motivera vidtagande åtgärder. Efter en undersökning utförd med hjälp av ReSources fältpersonal och mätinstrument, kunde en koncentrationskarta utformas.

Denna koncentrationskarta kan ge värdefull information om en verksamhet planerar att implementera ny gasinfrastruktur eller åtgärda befintliga insamlingssystem. Även om Sverige idag saknar klara krav för identifiering, kvantifiering och åtgärder för punktutsläpp av deponigas, har SRV tagit konkreta steg för att hantera eventuella ytutsläpp. Med en global inriktning, som tar hänsyn till Globala målen (#13), illustrerar denna mätning god praxis för en sund verksamhet.

Insamling av väderdata är lika viktigt som gasmätningar. Kombinationen av både väderdata och metanhalter kan härledas till källornas ursprung.

ReSource samarbetar med privata aktörer, industrier, offentliga verksamheter och forskningsinstitut. Så länge att det finns en vilja att tackla metangasemissioner så är vi rätt samarbetspartner.