Vi identifierar, mäter och kvantifierar diffusa såväl punktutsläpp av klimatgaser i syfte att kontrollera och minimera flyktiga växthusgasutsläpp, vilka oftast medför energiförluster. Dessa innebär även en ekonomisk förlust för industriverksamheter där energigaser ska kunna hanteras för att producera värde i samhället. Beroende på vad som behöver mätas på din anläggning och vilka verksamhetsmål ni har kan vi erbjuda 3 olika paketlösningar.

Kontakta oss gärna på contact@resource.se för att diskutera vilka applikationer passar era behov bäst.

Markbaserad kartläggning

Walkoverundersökning, identifiering av läckor och kartläggning av både diffusa och punktutsläpp

Mätobjektet eller ytan undersöks systematiskt med hjälp av ett mätinstrument som bärs av fältpersonal. Sedan loggas all data i syfte att producera en koncentrationskarta som möjliggör en noggrannare identifiering av punktutsläpp. Informationen kan även användas till miljörapportering eller som beslutsunderlag för att sätta upp konkreta reduktionsmål.

Drönarbaserad kartläggning

Koncentrationskarta över din anläggning

Om de lokala topografiska förutsättningarna tillåter det, flyger vi en drönare utrustad med en nyttolast vid låg höjd (3 – 15m) för en snabbare screening av punktemissioner. All data bearbetas med hjälp av en algoritm för att ange en koncentrationskarta över ytemissioner. Punktutsläppet ligger vanligtvis vid ett kort avstånd motvind från mätpunkten där drönaren först detekterar gas. Gassensorn kan enkelt monteras ner från drönare i syfte att spåra gasläckor vid cm-precionsnivå (hög upplösning). I snitt kan ca 200 ha per dag täckas genom denna teknik.

Totalutsläpp

Mätning av det totala utsläppet av klimatgas som sprids i atmosfären

Drönaren flyger flera sektioner i medvind mellan olika höjder över marken och skapar därmed en tvådimensionell transekt. En väderstation är monterad på drönaren och/eller på marken för att mäta vindhastighet samt andra väderparametrar, vilket gör att ett flöde från anläggningen kan beräknas. Resultatet med felmarginaler presenteras senare i en skriftlig rapport efter att plymmen återskapas av en programvarealgoritm. Värden i rapporten kan användas för ytterligare kalkyler i klimatbokslutet.