Projektet syftade till att bedöma behovet av avfallsförbränning på Island i framtiden och även att utvärdera hur detta behov bäst kan tillgodoses. Bedömningen baserades på en uppskattning av mängden avfall som kommer att genereras på Island fram till år 2045, vilket inte kommer att vara återvinningsbart och därför måste tas om hand på annat sätt, t.ex. genom förbränning.

Vi utvecklade en helhetsmodell för avfallshantering som kan återanvändas för regional och nationell analys av avfallshanteringsflöden.

Projektet genomfördes i samarbete med den Isländska miljöskyddsmyndigheten: