Det finns ingen svensk nationell standard eller vägledning för vilken metod som bör användas för att mäta utsläpp av deponigas. Projektet ”Ytemissioner av deponigas – en jämförande studie” var ett försök att undersöka vilken metod som fungerar bäst för kvantifiering av diffusa utsläpp av deponigas. Flera tekniker användes, inklusive vår GASTRAQ-metod. De andra metoderna var fluxlåda, spårgas, OTM-33a och UAV.

I projektet deltog Force Technology från Danmark, Lunds universitet, Danmarks Tekniska Universitet och ReSource från Island samt tre avfallsföretag: Region Gotland, NSR och Hässleholm Miljö.

Mätningarna utfördes i slutet av år 2019 på tre olika deponier, Slite på Gotland, Filborna i Helsingborg och Läreda/Vankiva i Hässleholm.

Den slutliga rapporten finns tillgänglig på Avfall Sveriges officiella sida.

Detta projekt var ett samarbete mellan: