Miljörådgivning

Våra miljöexperter kan utföra arbete inom en mängd olika miljöområden såsom hållbarhetsstrategi, beräkningar av växthusgasutsläpp, miljövarudeklaration (EPD), miljökonsekvensbeskrivning (EIA), livscykelanalys (LCA), med mera.

Miljö- och Hållbarhetsstrategi

Effektiv miljöhantering innebär att integrera miljöhänsyn i alla delar av en organisations beslutsprocesser. Detta kan inkludera åtgärder för att minska föroreningar, bevara naturresurser och skydda biologisk mångfald. Målet med miljöhantering är att säkerställa en hållbar utveckling som uppfyller dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov.

Vi vet att det svåraste är att veta var man ska börja, och vi kan hjälpa dig med det. Vi vill bli dina partners och leda dig genom hållbarhetsresan!

Livscykelanalys – LCA

LCA, eller livscykelanalys, är en analys som beräknar en produkts eller tjänsts miljöpåverkan under hela dess livscykel, från vaggan till graven.

LCA-analysen omfattar alla delar av värdekedjan, inklusive utvinning av råmaterial, produktion och förpackning, transport, användning samt avfallshantering/återvinning.

LCA-analysen inkluderar också en noggrann bedömning av energi och material som krävs i produktens värdekedja. På så sätt bedöms den kumulativa potentiella miljöpåverkan på ett holistiskt sätt.

Miljövarudeklaration – EPD

ReSource Solutions Sweden har färdigställt ett flertal EPD-dokument (Miljövarudeklarationer) som har certifierats för tillverkare och vi är vana vid att snabbt och effektivt svara på våra kunders önskemål.

EPD är utformad enligt kvalitetsstandarden ISO 14025 och EN 15804. Att erhålla EPD-certifiering för din produkt eller tjänst innebär inte att den är mer miljövänlig än andra produkter eller tjänster. Däremot bekräftar det vilket miljöavtryck som finns för hela produktens värdekedja och säkerställer transparens.

En EPD (Miljövarudeklaration) är ett verifierat och certifierat dokument som på ett trovärdigt sätt kommunicerar transparent information om produkters miljöpåverkan.

Miljödeklarationer baseras alla på livscykelanalys – LCA och utarbetas enligt internationella standarder (EN 15804/ISO 14025).

De erkänns av en oberoende tredje part och är därför tillförlitlig information om produktens eller tjänstens miljöavtryck.

Miljödeklarationer möjliggör för användare att jämföra liknande produkter med avseende på miljöpåverkan.